Komunikacja z akcjonariuszami

OGŁOSZENIA

Wezwanie

8 czerwca 2020 r.
W związku z treścią ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) spółka Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej (dalej jako „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki. Oznacza to zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawiony podmiot, o którym mowa w art. 328(1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym wspomnianą ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
W związku z powyższym, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie nadmienionej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd spółki Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu: (32) 261-76-81

O SPÓŁCE

NIP
  • 629-24-69-668
KRS
  • 0000517564
Regon
  • 243608992
Kapitał zakładowy
  • 100 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości)
Sąd rejestrowy
  • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd rejestrowy
  • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego